زهکش سه بعدی

1مجموع 1 محصول
زهکش سه بعدی

زهکش سه بعدی

استفاده از فناوری روز دنیا در پانل های زهکشی سه بعدی بتن بسپار

این پانل ها با آخرین تحقیقات به روز جهان برای انواع زهکشی (سازه) جایگزین مناسب برای روش های سنتی آن می باشد.

زهکش سه بعدی
1مجموع 1 محصول

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار